Sustainability

ส่วนร่วมกับชุมชนและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

การดำนินงานของธุรกิจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมซึ่งมีความตื่นตัวถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และข้อมูลของผลกระทบดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงหรือเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว BDMS จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการดูแลชุมชนและสังคม รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างราบรื่นจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนท้องถิ่นหรือภาครัฐ

 

การสร้างส่วนร่วมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ BDMS 

BDMS ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนรอบองค์กรจากการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดให้ฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและรับทราบถึงประเด็นความคาดหวังต่อการดำเนินงานของ BDMS เพื่อดำเนินโครงการในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรกรณีที่มีการต่อเติมหรือขยายโรงพยาบาล

 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม BDMS

Sharing Hands มุ่งเน้นส่งมอบบริการด้านสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคม

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีร่วมกับสภากาชาดจันทบุรีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมสมทบทุนดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดชลบุรีเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID -19

Caring Heart มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เชิงป้องกันที่ตรงตามประเด็นด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพในชุมชน

BDMS ร่วมกับ มูลนิธิสัญจรดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเด็กในชุมชนแออัด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาดำเนินโครงการฝึกอบรมและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน I  Rescue แก่ชุมชนต่างๆรอบโรงพยาบาล

Collaborating Health มุ่งเน้นความร่วมมือกับผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ดำเนินโครงการสวยสายบุญปี 2564 เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็ง
BDMS ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ดำเนินโครงการอิ่มบุญ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส