Sustainability

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะ BDMS จึงกำหนดให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งติดตามการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ