Sustainability

นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบทางด้านการเงิน ด้านสังคม และความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง BDMS จึงกำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทิศทางการจัดการทรัพยากรและการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความโปร่งใสต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS EARTH HEALTHCARE

BDMS กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแนวทางสำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดฝ่ายสนับสนุนทั่วไปร่วมกับสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางกำหนดแผนการสื่อสารนโยบายแก่บุคลากรทุกคนเพื่อความเข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังกล่าว