Sustainability

การจัดการพลังงาน

อุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบหลักของการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงกำหนดให้ติดตามการใช้พลังงานในองค์กรและกำหนดโครงการเพื่อใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

การจัดการพลังงาน

BDMS กำหนดให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานดำเนินงานตามนโยบายการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการนำเข้าพลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามข้อกำหนด รวมทั้งกำหนดโครงการเพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานและปรับแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด