Sustainability

ลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพจะเอื้อให้เกิดความภักดีต่อการใช้บริการในโรงพยาบาลและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรจากการรักษาและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และองค์กรยังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการส่งมอบบริการที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของลูกค้าและตรงตามความต้องการได้ BDMS เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้านสุขภาพจึงกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและแนวทางการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

BDMS กำหนดให้บริษัทในเครือต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบโดยแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของผู้ป่วย (Patient Experience Management Working Team) เพื่อรับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ครบทุกมิติของปัจจัยการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ฝ่ายคุณภาพการรักษายาบาลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

BDMS กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสอดคล้องตามรูปแบบคุณภาพการให้บริการ (Service Quality Model) ที่มุ่งเน้นใน 6 ด้าน