Sustainability

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

สถานให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับแรก BDMS จึงกำหนดนโยบายควบคุมคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงองค์กรหากมีกรณีร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาจากการดำเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ

 

คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร

BDMS กำหนดให้โรงพยาบาลภายใต้ความรับผิดชอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การเอาใจใส่ผู้ป่วยจนถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยกำหนดคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบคำนึงถึงหลักการข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

BDMS กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร (Standardization & Compliance Committee - SCC) เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนทุกโรงพยาบาลในเครือให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานระบบมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยสอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กร และติดตามระบบคุณภาพและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 

 

มาตรฐานการให้บริการ 

BDMS ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร

BDMS ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยซึ่งผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลในระดับสากลหรือ JCI ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะประเมินทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาลด้วยคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่าสถานพยาบาลในระดับสากล