BDMS News

BDMS ครองอันดับ 1 DJSI World กลุ่ม Healthcare Provider and Service

ด้วยปณิธานสูงสุดขององค์กร "ผู้นำด้านสุขภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีบนวิธีแห่งความยั่งยืน" BDMS จึงครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2566 ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคมของกลุ่มธุรกิจการบริการทางการแพทย์