BDMS NEWS

BDMS ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)”

27 Jul 2021

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ (BDMS Trauma Center of Excellence)

15 Jul 2021

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ (BDMS Orthopedic Center of Excellence)

15 Jul 2021