ศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMS

Bangkok Dusit Medical Services

พันธกิจ

ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMS คือ ให้การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีการจำลองทางการแพทย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถแบบบูรณาการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกของเรา เพื่อความเป็นเลิศทางคลินิกในการนำเสนอผลลัพธ์การรักษาทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

Management Team

 • Montri

  Saengpattrachai MD.

  Director

 • Wanida

  Apisittikul RN.

  Operations Director

 • Anusa

  Wutthikritvanit RN.

  Assistant Manager

 • Sappawoot

  Tasi-ngam RN.

  Simulation Course Coordinator

วิธีฝึกอบรมทักษะจำลอง

Training Courses

Cardiology Simulation Course

Coronary heart disease is one of the leading causes of death in Thailand as well as most industrialized nations throughout the world. The survival rate for patients hospitalized with severe heart disease (ACS, HF) is significantly related to improvements in emergency medical response and treatment strategies.

Trauma Simulation Course

This is a half day course for those who would like to learn more about the BDMS Trauma Care Workflow, how to assess trauma patients and plan for treatment. Course includes multidisciplinary team communication and approach using high fidelity mannequins.

Comprehensive Patient Assessment and Team Management (ERT)

There is now overwhelming evidence that significant numbers of patients are harmed from the healthcare they receive resulting in permanent injury, increased length of stay in hospital or even death. Providing clinical staff with the tools they need to be aware of patients who are deteriorating quickly will be a significant step forward.

Stroke Care Course

It is important for physicians, nurses, and other healthcare providers to recognize major warning signs for stroke (e.g. weakness, numbness, changes in speech) because of the limited treatment window for stroke patients. Development of a stroke protocol that includes a program to educate staff about stroke warning signs and required treatments cangreatly improve the treatment of stroke patients and save more lives.

Resuscitative Techniques Training Course

Advanced Life Support (ACLS/PALS/NRP) is a classroom, video-based, instructor-led course that uses a series of simulated patient emergencies to reinforce the important concepts of a systematic approach to patient assessment, basic life support, advanced life support treatment algorithms, effective resuscitation and team dynamics.