บุคลากรของเรา

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงานในองค์กร โดยได้กำหนดแนวทางการจ้างงานและการสรรหาที่ไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อบุคลากรไม่ว่าสภาพแวดล้อมใดก็ตามด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความพิการ ศาสนา สถานะการแต่งงาน การตั้งครรภ์ สถานะการเกณฑ์ทหาร หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจากอคติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน แต่จะพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถในการส่งมอบงาน ตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร มีการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง เสมอภาค โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการทักษะของตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม และจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ตรงตามเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศเป็นนโยบายที่ใช้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ และมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง

แนวทางการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ