บุคลากรของเรา

นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงานในองค์กร  

ด้วยตระหนักดีว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาแต่กำเนิด มีศักดิ์ศรี และมีความเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนด 

“แนวทางการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ” และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ จะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความพิการ ศาสนา สถานะการแต่งงาน การตั้งครรภ์ สถานะการเกณฑ์ทหาร หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจากอคติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถในการส่งมอบงาน ตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการทักษะของตำแหน่งงานนั้นๆ

แนวทางการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ (PDF)