โครงการกรีนเฮลท์

โครงการกรีนเฮลท์

โครงการ GreenHealth ประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อย โครงการ GreenHealth Care & Share ที่เน้นการมอบอุปกรณ์การพยาบาลมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานหรือของใหม่ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย และโครงการ GreenHealth @School ที่เน้นการสร้างห้องพยาบาล มอบยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การพยาบาล อุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอื่น ๆ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศไทย รวมถึงโครงการของ รพ.ในเครือที่จัดทำในนามโครงการ GreenHealth

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2020 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร สร้างห้องพยาบาล มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน และชุดเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ตลอดจดให้การอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้แก่เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน

30 Jul 2020

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2019 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา สร้างห้องพยาบาล มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน และชุดเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา จ.นครราชสีมา ตลอดจดให้การอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน

30 Jul 2020

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2018 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สร้างห้องพยาบาล มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน และชุดเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระยอง ตลอดจดให้การอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน

30 Jul 2020

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2017 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต” กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  โดยบริจาคเครื่องอุปโภคที่จำเป็น พร้อมปรับปรุงห้องพยาบาล และพื้นที่บางส่วนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า จ.เชียงใหม่

30 Jul 2020

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2014 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลเปาโล เมโทเรียล มอบเวชภัณฑ์และสิ่งของบริจาค ให้แก่ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8

30 Jul 2020

โครงการ GreenHealth @School

ปี 2013 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือ สร้างหรือปรับปรุงห้องพยาบาล มอบตู้ยา ยา และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและศูนย์ต่าง ๆ รวม 85 แห่ง ตลอดจดให้การอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน

30 Jul 2020