แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

หลักการและความสำคัญ

BDMS ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเพื่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นสำคัญ ดังนั้น BDMS จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาให้บริการอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติการจ้างและเลิกจ้างบุคลากร

BDMS กำหนดแนวทางการจ้างและเลิกจ้างงานสำหรับบุคลากรสนับสนุนและบุคลากรทางการแพทย์โดยการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงานในองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ

  • ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย เช่น อายุ เพศอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิวความพิการ ศาสนา สถานะการแต่งงานการตั้งครรภ์ สถานะการเกณฑ์ทหาร หรือปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากอคติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
  • ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถในการส่งมอบงานตามตำแหน่งงาน
  • พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการทักษะของตำแหน่งงานเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม
  • จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ตรงเวลา และไม่หักค่าจ้างพนักงานเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • จ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรทุกคนครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุกระดับตำแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกันในงานที่มีคุณค่าเท่ากัน
  • กำหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานรับทราบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน และเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • การโอนย้ายเพื่อโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย
  • การให้ออกจากงานต้องมีสาเหตุมาจากผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ตามคุณภาพตามเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามตำแหน่งงาน มีการกระทำผิดทางวินัย จนต้องโทษให้ออกจากงานมีเหตุผลด้านสุขภาพที่วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย

 

     

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

BDMS กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  

ดูรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม Code of Conduct

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรม Code of Conduct ตามนโยบายของบริษัท ผ่าน Application Ampos บรรจุในหลักสูตรบังคับของการปฐมนิเทศ อัตราร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมและพนักงานปัจจุบัน สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา