แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

BDMS ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเพื่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นสำคัญ ดังนั้น BDMS จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาให้บริการอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม Code of Conduct

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรม Code of Conduct ตามนโยบายของบริษัท ผ่าน Application Ampos บรรจุในหลักสูตรบังคับของการปฐมนิเทศ อัตราร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมและพนักงานปัจจุบัน สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา