แนวปฏิบัติด้านการขายและการติดฉลาก

หลักการและความสำคัญ

การทำการตลาดที่ไร้ความรับผิดชอบในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลทางการตลาดที่เป็นเท็จหรือการไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้น BDMS จึงกำหนดแนวทางการทำการตลาด การขายและการติดฉลากยา ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาและการรักษาที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

การสื่อสารการตลาดแนวปฏิบัติด้านการขาย และการติดฉลากยา

BDMS กำหนดให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในเครือ ดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารด้านการตลาดและแนวปฏิบัติด้านการขายรวมทั้งการติดฉลากยาตามข้อกำหนด เช่น ประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งพระราชบัญญัติยา เป็นต้น และกำหนดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการรายงานหรือร้องเรียนกรณีที่พบการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

 

  ดูรายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นี่

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการของสถานพยาบาลเพิ่มเติมที่นี่

ดูรายละเอียดการสื่อสารฉลากยาเพิ่มเติมที่นี่

ดูรายละเอียดช่องทางติดต่อและผลการร้องเรียนประเด็นด้านการสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติด้านการขาย และการติดฉลากยาเพิ่มเติมที่นี่