แนวปฏิบัติด้านการขายและการติดฉลาก

แนวปฏิบัติด้านการขายและการติดฉลาก

การทำการตลาดที่ไร้ความรับผิดชอบในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย        ที่ได้รับข้อมูลทางการตลาดที่เป็นเท็จหรือการไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้น BDMS จึงกำหนดแนวทางการทำการตลาด การขาย และการติดฉลากยา ที่สอดคล้องตาม        ข้อกำหนดและเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาและการรักษาที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่สื่อสารด้านการตลาดและแนวปฏิบัติด้านการขายตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งพระราชบัญญัติยาและกำหนดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียนกรณีที่พบการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

ช่องทางติดต่อและผลการร้องเรียนประเด็นด้านการสื่อสารการตลาดแนวปฏิบัติด้านการขาย และการติดฉลากยา

BDMS ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สามารถติดต่อเสนอ          ความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท

ในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการสื่อสารการตลาดและการติดฉลากยาที่ได้รับการยืนยัน

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการติดฉลากยา

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการติดฉลากยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดให้แก่เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรเข้าใหม่ทั้งหมดในปี 2562