การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะ BDMS จึงกำหนดให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งติดตามการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวอย่างผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น (Extreme Heat)

  • สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากมลภาวะ เกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้จะลอยตัวในอากาศมากเมื่อสภาพอากาศร้อน

ภัยธรรมชาติและฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล (Natural Disasters & Variable Rainfall Patterns)

  • ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่รุนแรงสามารถทำลายที่อยู่อาศัยและสถานบริการด้านสุขภาพ สาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีการย้ายที่อยู่อาศัยและส่งผลต่อความเครียดและโรคติดต่อ รวมถึงความเสี่ยงต่อการขาดน้ำจืดที่สะอาด โรคระบาดจากสัตว์พาหะ หรือการขาดสารอาหารจากผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ไม่เพียงพอเนื่องจากฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล

รูปแบบการติดเชื้อที่เปลี่ยนไป (Patterns of Infection)

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลให้ฤดูกาลการแพร่ระบาดของโรคทางน้ำและโรคจากสัตว์พาหะมีระยะเวลานานขึ้น เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออกเป็นต้น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่