การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งธุรกิจให้บริการทางการแพทย์จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก BDMS จึงกำหนดให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งติดตามการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Greenhouse Gas Emission of BHQ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ตัวอย่างความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

BDMS พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งติดตามการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

WHO : Climate change and human health-risks and responser Summary ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่