ศูนย์กลางของชุมชนและสังคม

ส่วนร่วมกับชุมชนและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

การดำเนินของธุรกิจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมซึ่งมีความตื่นตัวถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน และข้อมูลของผลกระทบ          ดังกล่าว ยังสามารถเข้าถึงหรือเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว BDMS จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนท้องถิ่นหรือภาครัฐ นอกจากนี้ BDMS ยังเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุน              ธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการร่วมมือกับสำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทย (TRIS RATINGS) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย

ผลการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 

 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ร่วมดำเนินโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์สำหรับเพื่อนบ้านซอยศูนย์วิจัย” ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ วันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนและนำผลการสำรวจไปประกอบการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการสำรวจจากผู้เข้าร่วมกว่า 45 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  และให้          ข้อเสนอแนะประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสร้างส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาลต่อไป
 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 เฉพาะส่วนกลางของ BDMS และโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 

 

 

 

โครงการ Neighborhood Club

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่จัดให้มีโครงการ Neighborhood Club ในปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับสมาชิกเพื่อนบ้านซอยศูนย์วิจัยให้ร่วมพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาล

โครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน” (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการ “อบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการเติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มบุญ

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการเติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มบุญ แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการโดยร่วมโรงพยาบาลในเครือและมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในการทำกิจกรรม “ซ่อม สร้าง เสริม” และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ

โครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลในเครือ BDMS ดำเนินโครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้ โดยสนับสนุนการผ่าตัดและหัตถการ เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาได้ด้วยตนเอง ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี

โครงการวัคซีนพ่อแม่

BDMS จัดโครงการอบรม “วัคซีนพ่อแม่” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 7 ปี สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองและครูของเด็กในชุมชนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย

โครงการลดมลพิษจากรถยนต์

กำหนดโครงการลดมลพิษจากรถยนต์โดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าในการรับส่งพนักงานระหว่างอาคาร เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนตามเส้นทางที่ให้บริการ