สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นประเด็นที่บริษัทต้องให้ความสำคัญ เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดงานของบุคลากร หรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่ทำงานให้แก่องค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์กรจากการทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

โครงการความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน “ซ้อนแล้วต้องใส่”

BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือจัดประกวดการถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้น “ซ้อนแล้วต้องใส่” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานที่ขับขี่หรือใช้บริการรถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โครงการอบรมเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบังคับเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมดและสำหรับพนักงานปัจจุบันให้สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

โครงการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันไร้สารปรอท

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่เล็งเห็นความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์จากการใช้อุปกรณ์ที่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิตของผู้ป่วย จึงกำหนดโครงการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันโลหิตจากประเภทที่ใช้ปรอทเป็นประเภทที่ใช้เข็มเป็นตัวชี้ความดันแทน

มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของพนักงานขับรถ BDMS

BDMS ประกาศใช้มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับบุคลากรทุกคนใน BDMS โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจราจรและการใช้ถนนรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และกำหนดให้พนักงานขับรถทุกประเภทของ BDMS