ภาพรวมธุรกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือ การเป็นผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพระดับตติยภูมิระดับแนวหน้าในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสากล ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมทีมดูแลสุขภาพที่มีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพสามารถให้การรักษาที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จแก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย

เกี่ยวกับ BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อหลักทรัพย์ “BDMS”) และเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare Services) ในรูปแบบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

BDMS มีเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา จำนวน 49 โรงพยาบาล ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการบำบัดเพื่อฟื้นฟูหลังการรักษาสำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพระดับสากล

BDMS มีศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในโรงพยาบาลในเครือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ในทุกด้าน โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล

BDMS บริหารงานในรูปแบบโครงข่ายตามภูมิภาค โดยมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความรุนแรง เกินศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลลูกข่าย (Spoke) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

นอกจากนี้ BDMS ยังมีธุรกิจสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

เครือข่ายธุรกิจของ BDMS

เครือข่าย BDMS

คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ - BDMS Wellness Clinic

BDMS Wellness Clinic ให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้รับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

ความมุ่งมั่นสู่บริการทางการแพทย์ที่ยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในฐานะองค์กรนวัตกรรมที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม ความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สถานะการเป็นสมาชิกและสมาคมในภาคธุรกิจ

BDMS เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมและองค์กรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์และในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

รางวัลความภาคภูมิใจ