ประเด็นสาระสำคัญ

ประเด็นสาระสำคัญ

BDMS กำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน เพื่อประเมินประเด็นสาระสำคัญที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และได้จากการสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญ

 

 

ประเด็นสาระสำคัญและขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย