ประเด็นสาระสำคัญ

ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

BDMS กำหนดเนื้อหาในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบริบทสังคมในวงกว้าง และประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ระบุได้จากการสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมรายละเอียดของประเด็นในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผ่านกระบวนการทวนสอบความถูกต้องของเนื้อหารายงาน ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการดังนี้

 

 

ผลการทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนของ BDMS ในปี 2563 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนเทียบกับรายละเอียดที่รายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BDMS ปี 2562

 

 

 

 

ผลดำเนินงานเด่นด้านความยั่งยื่นของ BDMS