บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำกับดูแลองค์กร

BDMS ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลและพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งวางแผนเพื่อก้าวสู่อนาคต โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า BDMS จะยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และบริหารจัดการทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

BDMS กำหนดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงาน การควบคุมภายในและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลเพื่อความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและประเมินผลดำเนินงานด้านการกำกับดูแลองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดำเนินงาน การควบคุมภายในและแนวทางด้านการกำกับดูแลด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะทำหน้าที่สื่อสารนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานตลอดจนกำกับดูแลการทำงานผ่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานและการกำกับดูแลดังกล่าวสื่อสารและส่งต่อไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรแต่ละลำดับชั้นต่อไป

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหารงานระดับบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานระดับบริษัท (Corporate BDMS Committee) เพื่อขับเคลื่อนวางนโยบายของบริษัทและบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกันและรายงานผลดำเนินงานให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร (Standardization & Compliance Committee) วางแนวทางเพื่อความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
 • คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Committee) กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

จรรยาบรรณธุรกิจ BDMS

จริยธรรมแพทย์ (Medical Ethics)

BDMS กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยบนพื้นฐานหลักจริยธรรมแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • Beneficence เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด
 • Non-maleficence สิ่งที่จะทำต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายใด ๆ เพิ่มขึ้น
 • Autonomy ผู้ป่วยมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะรู้สาเหตุและอาการป่วยของตัวเอง และเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม
 • Justice การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมไปตามสมมติฐานโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง
 • Dignity ทั้งผู้รักษาหรือผู้ดูแลพยาบาลและผู้ป่วยต่างมีเกียรติและสมควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเกียรติ
 • Truthfulness & Honesty แพทย์และพยาบาลต้องไม่ปกปิดอาการป่วยต่อผู้ป่วย และควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความจริง แต่ทั้งนี้ ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบ เช่น สภาพจิตผู้ป่วยด้วย

ธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

BDMS กำหนดให้องค์กรแพทย์ทำหน้าที่กำกับดูแลแพทย์และทันตแทพย์ของโรงพยาบาลในเครือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 และหลักจรรยาบรรณของ BDMS โดยกำหนดธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ (BDMS Medical & Dental Staff Bylaws) ซึ่งระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น คุณสมบัติและประเภทของสมาชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพย์ การแต่งตั้งและการขอต่ออายุ การบริการทางคลินิก การแต่งตั้งและหน้าที่ของคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผลแพทย์และทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย ความลับของข้อมูล ลักษณะพฤติกรรมของแพทย์เป็นต้น

ลักษณะพฤติกรรมของแพทย์ (BDMS-Code of Behavior)

การปฏิบัติที่เหมาะสม

 • เคารพสิทธิและรักษาความลับของผู้ป่วย
 • ปฏิบัติตามธรรมนูญองค์กรแพทย์ในเครือ BDMS
 • รักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์
 • มีความสุภาพอ่อนน้อม เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและมีความซื่อสัตย์
 • ให้ความร่วมมือและทำงานเป็นทีม

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม / ข้อพึงระวัง

 • ใช้คำพูดหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้ความเห็นที่อาจเกิดผลด้านลบต่อทั้งผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์ พยาบาล ผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่โรงพยาบาล
 • วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมวิชาชีพ สถาบัน หรือองค์กรอื่นต่อหน้าผู้ใช้บริการหรือบุคลากร
 • ขว้าง ปา เครื่องมือ แฟ้มผู้ป่วยหรือสิ่งของ
 • ล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องในเรื่องที่ไม่มีสาระ
 • บันทึกเวชระเบียนอย่างไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคุณภาพการรักษาของผู้อื่น หรือของโรงพยาบาล

BDMS กำหนดให้ติดตามประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณแพทย์และพฤติกรรมของแพทย์จากข้อร้องเรียน คำติ ผ่านระบบออนไลน์และกรณีเป็นเรื่องของจรรรยาบรรณ จะมีการสืบสวน (Fact Finding) เพื่อกำหนดมาตรการการลงโทษทางวินัยตั้งแต่การตักเตือนภาคทัณฑ์ และให้ออกจากงาน ตามลำดับตามระเบียบที่ระบุในธรรมนูญองค์กรแพทย์

แนวทางการรายงาน

BDMS กำหนดให้สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลในเครือ ทำหน้าที่กำหนดช่องทางติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการรายงานข้อกังวลในกรณีต่าง ๆ ซึ่งช่องทางดังกล่าวเปิดเผยในจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน โดยสามารถส่งไปรษณีย์หรืออีเมล์ถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า สู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการรายงานด้านจรรยาบรรณ  

แผนผังกระบวนการจัดการกรณีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ดูรายเอียดนโยบายเพิ่มเติมที่นี่