บรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

กำกับดูแลองค์กร

BDMS ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลและพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งวางแผนเพื่อก้าวสู่อนาคต โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า BDMS จะยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และบริหารจัดการทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

BDMS กำหนดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงาน การควบคุมภายในและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลเพื่อความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและประเมินผลดำเนินงานด้านการกำกับดูแลองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดำเนินงาน การควบคุมภายในและแนวทางด้านการกำกับดูแลด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะทำหน้าที่สื่อสารนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานตลอดจนกำกับดูแลการทำงานผ่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานและการกำกับดูแลดังกล่าวสื่อสารและส่งต่อไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรแต่ละลำดับชั้นต่อไป

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหารงานระดับบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานระดับบริษัท (Corporate BDMS Committee) เพื่อขับเคลื่อนวางนโยบายของบริษัทและบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกันและรายงานผลดำเนินงานให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร (Standardization & Compliance Committee) วางแนวทางเพื่อความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
  • คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Committee) กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

จรรยาบรรณธุรกิจ BDMS

จรรยาบรรณแพทย์ BDMS

แนวทางการรายงาน

BDMS กำหนดให้สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลในเครือ ทำหน้าที่กำหนดช่องทางติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการรายงานข้อกังวลในกรณีต่าง ๆ ซึ่งช่องทางดังกล่าวเปิดเผยในจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน โดยสามารถส่งไปรษณีย์หรืออีเมล์ถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า สู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดช่องทางการรายงานด้านจรรยาบรรณเพิ่มเติมที่นี่

ดูรายละเอียดแผนผังกระบวนการจัดการกรณีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเพิ่มเติมที่นี่

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ BDMS ดำเนินการตามนโยบายการที่กำหนดให้บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การรวบรวมและประเมินประเด็นความเสี่ยงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมขององค์กรและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Trends) โครงสร้างประชากรและวิทยาการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

BDMS กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุฉุกเฉิน โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กร แนวทางดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความพร้อมรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์ในทุกกรณี

  • บทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

การจัดการภาวะวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต BDMS จึงเร่งศึกษาและกำหนดมาตรการบริหารจัดการผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที สามารถปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย และ วางแผนฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้เร็วที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่