นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมผลกระทบทางด้านการเงิน ด้านสังคม และความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง นอกเหนือไปจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม BDMS จึงกำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทิศทางการจัดการทรัพยากรและการจัดเก็บข้อมูลด้าน  สิ่งแวดล้อมเป็นไปเป็นอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความโปร่งใสต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

BDMS กำหนดให้โรงพยาบาลในเครือดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นประจำตามข้อกำหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพเสียงที่อาจรบกวนชุมชน เนื่องมาจากการเดินเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทำความเย็น การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่เสียงดัง การตรวจปริมาณฝุ่น ตรวจสภาพอากาศ การตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้อน รวมถึงการตรวจปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่ ทำงาน และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างผลดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ดังนี้