นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

BDMS กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กร ครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินประเด็นสาระสำคัญ การตอบสนองต่อประเด็นสาระสำคัญ ดำเนินการตามหลักมาตรฐานการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องตามข้อกำหนดในทุกพื้นที่ดำเนินงาน การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสำคัญ ปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BDMS กำหนดขึ้นเพื่อระบุแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

โครงสร้างการจัดการด้านความยั่งยืน BDMS