นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน BDMS

BDMS กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กร

การกำกับดูแลตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน BDMS

 • คณะกรรมการบริษัท ทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงสื่อสารข้อคิดเห็นและแนวทางนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนจากคณะกรรมการ
  บริษัท
 • คณะกรรมการความยั่งยืน BDMS สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และสื่อสารความก้าวหน้าของการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน BDMS และคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาและสนับสนุนระบบบริหารจัดการตามนโยบาย แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจัดเตรียมรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการความยั่งยืน BDMS
 • บุคลากรทุกคนในองค์กร รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา BDMS สู่ความยั่งยืน

 • สร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • ระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ
 • ตอบสนองและจัดการประเด็นสาระสำคัญ
 • สื่อสารผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะ