นวัตกรรมและความร่วมมือ

นวัตกรรมและความร่วมมือ

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จขององค์กรไปพร้อมกับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาและสร้างความแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม

BDMS กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ผ่านกรอบและแนวทางการประเมินศักยภาพความเป็นนวัตกรรมขององค์กร 3S2C ที่มุ่งเน้นการยกระดับโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และประกาศกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ BDMS รวมทั้งกำหนดให้มีกลไกส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นภายในเครือโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีหรือ BDMS Academic Annual Meeting

 

 

ผลดำเนินงานเด่นด้านนวัตกรรมปี 2562

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ขากรรไกร และใบหน้า (Maxillofacial Prosthesis) ในการสร้างอวัยวะเทียมให้กับผู้ป่วย

22 Jun 2020

การนำหุ่นยนต์มาใช้บริการขนส่งในโรงพยาบาล Healthy Bot

หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล "Healthy Bot" หุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดภายในโรงพยาบาล และเพื่อสนับสนุนการส่งของและให้บริการขององค์กร

22 Jun 2020

นวัตกรรมเพื่อการช่วยเหลือของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (BDMS Emergency Services: BES) พัฒนาเครือข่ายรถพยาบาล รวมถึงระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินโดยสามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1724

โครงการอบรมหลักสูตร BDMS Medical Innovation Training

โครงการอบรมเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม SC Park เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า (Price) และคุณค่า (Value) การลดต้นทุน และการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

22 Jun 2020

โครงการอบรมหลักสูตร Innovation in Health Care Settings

โครงการอบรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Creative Thinking & Innovation Mindset)

22 Jun 2020