นวัตกรรมและความร่วมมือ

หลักการและความสำคัญ

นวัตกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาบริการและสร้างความแตกต่างไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการนวัตกรรมของ BDMS

BDMS บริหารจัดการนวัตกรรมโดยกำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร เพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การด้านบริการสูงสุดและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 

แนวปฏิบัติการสรรหาและพัฒนานวัตกรรมของ BDMS

BDMS กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และสรรหานวัตกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งยังกำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุนทำหน้าที่พิจารณาลงทุนในนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ความร่วมมือกับพันมิตรเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

BDMS ร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีตัวอย่างรายละเอียดสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

   

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนวัตกรรมและความร่วมมือได้ที่นี่

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ขากรรไกร และใบหน้า (Maxillofacial Prosthesis) ในการสร้างอวัยวะเทียมให้กับผู้ป่วย

22 Jun 2020

การนำหุ่นยนต์มาใช้บริการขนส่งในโรงพยาบาล Healthy Bot

หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล "Healthy Bot" หุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดภายในโรงพยาบาล และเพื่อสนับสนุนการส่งของและให้บริการขององค์กร

22 Jun 2020

นวัตกรรมเพื่อการช่วยเหลือของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (BDMS Emergency Services: BES) พัฒนาเครือข่ายรถพยาบาล รวมถึงระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินโดยสามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1724

โครงการอบรมหลักสูตร BDMS Medical Innovation Training

โครงการอบรมเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม SC Park เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า (Price) และคุณค่า (Value) การลดต้นทุน และการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

22 Jun 2020

โครงการอบรมหลักสูตร Innovation in Health Care Settings

โครงการอบรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Creative Thinking & Innovation Mindset)

22 Jun 2020