การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ในฐานะผู้นำเครือข่ายทางการแพทย์ และสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการการแพทย์ (Medical Hub) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น BDMS จึงกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าคู่ค้าสำคัญให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

การจัดซื้อจัดจ้างของ BDMS รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ในการดำเนินการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และร่วมมือกับคู่ค้าทุกราย ในการปฎิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณคู่ค้าที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า

N Health รับผิดชอบจัดซื้อจัดหาสินค้าจากคู่ค้า ซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลแข่งขันราคาและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved Vendor List: AVL) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามผลดำเนินงานกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ (น้ำหนักร้อยละ 30) และในการตรวจประเมินคู่ค้าปัจจุบัน (น้ำหนักร้อยละ 10) ครอบคลุมรายละเอียด เช่น

 

 

ผลการขึ้นทะเบียนคู่ค้าในปี 2562 มีคู่ค้าใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นทะเบียนคู่ค้า ด้วยเกณฑ์การประเมินหรือคัดเลือกผู้ขายตามที่กำหนดในเอกสารการขึ้นทะเบียน (Approved Vendor List) ทั้งหมด 2,299 ราย

การจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

N Health ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการคู่ค้าสำคัญ ที่แบ่งตามหมวดสินค้าและบริการ ลักษณะทางธุรกรรมของคู่ค้า ( และยอดการใช้จ่าย (Spending Volume) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพร่วมกันต่อไป

ในปี 2562 มีจำนวนคู่ค้าสำคัญทั้งสิ้น 1,371 ราย จากคู่ค้าทั้งหมด 6,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งมียอดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นร้อยละ 80 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของ      N Health

การตรวจประเมินคู่ค้าสำคัญ

N Health ตรวจประเมินบริษัทคู่ค้าสำคัญด้วยวิธีการต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสอดคล้องตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง N Health จะดำเนินการแจ้งผลประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คำแนะนำแก่คู่ค้าเพื่อพัฒนาผลดำเนินงาน โดยคู่ค้าที่คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ถือว่าเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องจัดรายงานการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลการประเมินคู่ค้าสำคัญ ปี 2562 (Supplier Evaluation) ดังนี้

 

 

N Health มีแผนต่อยอดผลการประเมินข้างต้นโดยคาดว่าจะวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนการประเมินและเยี่ยมสำรวจในพื้นที่ของคู่ค้า (On-site Audit) และการประเมินตนเอง (Pre-Qualification) เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน