ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)