จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

BDMS มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์โดยบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร จึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบตลอดกระบวนการทำธุรกิจต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ช่องทางการรายงาน

BDMS กำหนดช่องทางการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในกรณีต่าง ๆ ซึ่งเปิดเผยช่องทางดังกล่าวในจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน โดยสามารถส่งไปรษณีย์และจ่าหน้าซองถึงผู้รับผิดชอบ หรือช่องทางอีเมล ดังนี้