คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักการและความสำคัญ

สถานให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับแรก BDMS จึงกำหนดนโยบายควบคุมคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อป้องการความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงองค์กรหากมีกรณีร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาจากการดำเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ

คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร

BDMS กำหนดให้โรงพยาบาลภายใต้ความรับผิดชอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การเอาใจใส่ผู้ป่วยจนถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยกำหนดคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบคำนึงถึงหลักการข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

BDMS กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานองค์กร (Standardization & Compliance Committee - SCC) เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนทุกโรงพยาบาลในเครือให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานระบบมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยสอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กร และติดตามระบบคุณภาพและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย และการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ของ BDMS
  • ดำเนินการวางมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและแผนการตรวจตามมาตรฐานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) มาตรฐาน JCI หรือมาตรฐานอื่น ๆ
  • สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย
  • พิจารณากลั่นกรองและทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ และเอกสารที่บังคับใช้กับโรงพยาบาลหรือศูนย์แห่งความเป็นเลิศในเครือ และให้ความเห็นแก่กรรมการที่มีอำนาจอนุมัติ
  • ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพระดับองค์กรผลการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และรายงานผลตรวจสอบอื่น ๆ
  • จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการให้บริการ

BDMS ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร    

 

 

 

 

BDMS ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยซึ่งผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลในระดับสากลหรือ JCI ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะประเมินทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาลด้วยคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่าสถานพยาบาลในระดับสากล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยได้ที่นี่

คู่มือการพัฒนาคุณภาพและแผนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพและแผนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Quality Improvement and Patient Safety Plan Procedure: QPS Plan Procedure) เพื่อบรรลุความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยและลูกค้า พัฒนาการให้บริการ ลดต้นทุน ลดความขัดแย้งหรือความไม่สะดวกสบายของลูกค้าบุคลากร และแพทย์