คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย

สถานให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับแรก BDMS จึงกำหนดนโยบายควบคุมคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ และแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงองค์กร หากมีกรณีร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาจากการดำเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ

ผลการรับรองมาตรฐานของ BDMS

BDMS ดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการรับรองดังนี้

 

 

ดูรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองที่นี่

 

 

 

 

 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพและแผนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพและแผนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Quality Improvement and Patient Safety Plan Procedure: QPS Plan Procedure) เพื่อบรรลุความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยและลูกค้า พัฒนาการให้บริการ ลดต้นทุน ลดความขัดแย้งหรือความไม่สะดวกสบายของลูกค้าบุคลากร และแพทย์