ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล

ธุรกิจในกลุ่มบริการโดยเฉพาะการให้บริการทางการแพทย์ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อวางระบบรักษาความปลอดภัยหรือชดเชยกรณีข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย BDMS ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้ใช้บริการและของบุคลากรภายในองค์กร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

BDMS กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบาย แนวทางและมาตรฐานการทำงานสำหรับทุกบริษัทในเครือ BDMS เพื่อการใช้งานสารสนเทศและระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

BDMS กำหนดให้บริษัทในเครือจัดทำระเบียบปฏิบัติและแผนงานครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

 

 

ผลดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ปี 2562

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดโครงการฝึกอบรม IT Awareness ผ่านแอปพลิเคชัน Ampos และโครงการอบรมเรื่อง “ภัยร้ายในโลกโซเชียล” สำหรับแพทย์และทันตแพทย์ของเครือ BDMS