ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

BDMS ในฐานะผู้นำเครือข่ายทางการแพทย์ มุ่งสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ BDMS กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

BDMS กำหนดให้บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และฝ่ายจัดซื้อของโรงพยาบาลในเครือจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) และไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Non-Medical) ให้กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลของ BDMS

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)

 

N Health เป็นบริษัทในเครือ BDMS ที่ให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์แก่ธุรกิจโรงพยาบาล ครอบคลุมกว่า 50 สาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล นักโลจิสติกส์และนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าด้วยระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล ซึ่ง N Health มีรายละเอียดบริการดังนี

  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ (Laboratory Services) บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การทดสอบระดับพื้นฐานจนถึงระดับซับซ้อน เพื่อวินิจฉัยหรือการตรวจพบโรค โดยห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ด้านไบโอโมเลกุลลาร์ ด้านพยาธิวิทยา และด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและอาชีวเวชศาสตร์
  • บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร (Sterile Processing) บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจรที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งปัจจัยด้านเคมีและชีวภาพ สอดคล้องตามคุณภาพมาตรฐานสากลและการใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสามารถ ทวนสอบกระบวนการทำงานได้
  • บริหารจัดการผ้าโรงพยาบาล (Linen Management) บริหารจัดการผ้าโรงพยาบาลโดยระบบการบริหารครบวงจร ครอบคลุมบริการเก็บผ้าเปื้อนส่งซักและส่งผ้าสะอาดพร้อมใช้งานคืนไปยังหอผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ลดปัญหาเรื่องการลงทุนและการสูญหาย
  • บริการวิศวกรรมการแพทย์ (Engineering Services) บริการวิศวกรรมการแพทย์ตั้งแต่การจัดเตรียม สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งสถาบันเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คลินิก รวมถึง ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลด้วยมาตรฐานสากล
  • จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment) จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่หลากหลายตามความต้องการของโรงพยาบาล ผู้ดูแลและผู้ป่วย เช่นเตียงผู้ป่วย เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)เครื่องตรวจวัดค่าต่าง ๆ อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการใช้งานที่บ้าน รวมทั้งให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร
  • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Supply Chain Management) บริการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ และบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสุขภาพของ N Health (Healthcare Supply Chain Management of N Health)

  • บริการการจัดซื้อจัดหา (Procurement Services) จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้างรวมถึงสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sourcing) และการจัดซื้อจัดจ้างบูรณาการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยบุคลากรวิชาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานงานจัดซื้อจากสมาคมวิชาชีพ
  • บริการคลังสินค้า (Warehouse) บริการคลังสินค้าครบวงจรที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่จัดเก็บสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า (Inventory Cost) ด้วยทำเล ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้ทันท่วงที
  • บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ (Inventory Management) บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ครอบคลุมการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การควบคุมสินค้าคงเหลือ การกระจาย ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ โรงพยาบาลสามารถเบิก และจ่ายยาให้แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ (Logistics Management) บริการโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ครอบคลุมการออกแบบและบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งและจัดส่งยาเวชภัณฑ์ สิ่งส่งตรวจ ผลิตภัณฑ์เลือดและเอกสาร โดยใช้ แอปพลิเคชั่น Mobile Transporter ที่สามารถตรวจสอบติดตามและให้บริการอย่างถูกต้อง

 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและจรรยาบรรณคู่ค้า

N Health และฝ่ายจัดซื้อจัดหาของโรงพยาบาลในเครือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าแก่คู่ค้าทุกราย เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าในการปฎิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 

 

การบริหารจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

BDMS กำหนดกลยุทธ์และแนวทางบริหารจัดการความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าของ BDMS ครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติ ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้าสำคัญที่ได้รับการระบุ และกำหนดแนวทางการพัฒนาผลดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

 

 

สามารถดูข้อมูลการบริหารจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มเติมที่นี่

สามารถดูข้อมูลความร่วมมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่