ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

หลักการและความสำคัญ

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องควบคุมและจัดการ เนื่องจาการจัดการที่ไม่ดีจะสามารถส่งผลด้านการเงินและด้านชื่อเสียงต่อธุรกิจเนื่องจากการขาดงานของบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้ที่ทำงานให้แก่องค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันกับองค์กรที่มีความปลอดภัย

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

BDMS กำหนดระบบและแนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทุกคน ที่สอดคล้องตามผลประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานของสถานให้บริการด้านสุขภาพ Hospital Accreditation และ JCI รวมถึงข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกสถานประกอบการที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

     

 

ทั้งนี้ พนักงานสามารถติดต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรายงาน ร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างปลอดภัยได้ที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่ได้รับการรายงานและติดตามการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันตรายซ้ำ

 

ดูรายละเอียดสถิติและเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่นี่

โครงการความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน “ซ้อนแล้วต้องใส่”

BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือจัดประกวดการถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้น “ซ้อนแล้วต้องใส่” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานที่ขับขี่หรือใช้บริการรถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โครงการอบรมเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบังคับเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมดและสำหรับพนักงานปัจจุบันให้สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

โครงการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันไร้สารปรอท

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่เล็งเห็นความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์จากการใช้อุปกรณ์ที่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิตของผู้ป่วย จึงกำหนดโครงการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันโลหิตจากประเภทที่ใช้ปรอทเป็นประเภทที่ใช้เข็มเป็นตัวชี้ความดันแทน

มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของพนักงานขับรถ BDMS

BDMS ประกาศใช้มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับบุคลากรทุกคนใน BDMS โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจราจรและการใช้ถนนรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และกำหนดให้พนักงานขับรถทุกประเภทของ BDMS