การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

หลักการและความสำคัญ

BDMS ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า โดยเฉพาะการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมภายนอก นอกจากนี้ BDMS ยังเข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงกำหนดให้โรงพยาบาลในเครือติดตามผลดำเนินงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนด

ขยะและของเสียอันตราย

BDMS กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายเพื่อความสอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน BDMS และบริษัทผู้รับเหมา รวมถึงร้านค้าและร้านอาหาร ในการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

 

 

โครงการ Be Green

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่

โครงการ Be Green

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการ Be Green โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภายในลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดพลาสติกและนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle : 3R)