การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

BDMS ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานในปัจจุบันโดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากลเพื่อยืนยันความครบถ้วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงและกลุ่มที่มีความสำคัญอื่น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการสร้างส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญดังนี้