การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

BDMS ดำเนินการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากลเพื่อยืนยันความครบถ้วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูง และกลุ่มที่มีความสำคัญอื่น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น

การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย