การรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

รายงานความยั่งยืน 2561

รายงานความยั่งยืน 2561

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

 

ดูรายละเอียด  รายงานประจำปี   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ที่นี่

ดูรายละเอียด  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ที่นี่