การพัฒนาบุคลากร

หลักการและความสำคัญ

พนักงานที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ BDMS โดยเฉพาะการส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่เหนือระดับและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง BDMS เข้าใจถึงความสำคัญดังกล่าว และตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรยังสามารถเป็นการจูงใจให้คนอยากร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนา BDMS ไปพร้อม ๆ กัน

แนวทางการฝึกอบรมพนักงาน

BDMS กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training Committee) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ดำเนินการตามนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งสายการแพทย์ (Clinical) และสายงานสนับสนุน (Non Clinical) ในโรงพยาบาลรวมถึงพนักงานใหม่ พนักงานคู่สัญญา พนักงานชั่วคราวให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อความเข้าใจต่อทิศทางขององค์กรและความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบรวมถึงระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

เป้าหมายการฝึกอบรมบุคลากรของ BDMS

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง - BDMS Leader Trains Leaders

BDMS กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “BDMS Leader Trains Leaders” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและในสายงานต่าง ๆ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น

BDMS ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น (BDMS Managerial Leadership Program) สำหรับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก