การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

พนักงานที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ BDMS โดยเฉพาะการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่เหนือระดับและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง BDMS เข้าใจถึงความสำคัญดังกล่าว และตระหนักว่าการพัฒนาบุคลากรยังสามารถเป็นการจูงใจให้คนอยากร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนา BDMS ไปพร้อมกัน

สมรรถนะภาวะผู้นำ (Leadership Competencies)

BDMS กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบสมรรถนะหลัก (BDMS Values) สำหรับพนักงานทุกระดับและสมรรถนะภาวะผู้นำ (Leadership Competencies) สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และยังกำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหาร

 

 

ผลการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม BDMS ปี 2562

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง - BDMS Leader Trains Leaders

BDMS กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “BDMS Leader Trains Leaders” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและในสายงานต่าง ๆ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น

BDMS ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น (BDMS Managerial Leadership Program) สำหรับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก