การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง และสถานการณ์ฉุกเฉิน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ BDMS ดำเนินการตามนโยบายการที่กำหนดให้บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การรวบรวมและประเมินประเด็นความเสี่ยงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมขององค์กรและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Trends) โครงสร้างประชากรและวิทยาการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

BDMS กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุฉุกเฉิน โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กร แนวทางดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความพร้อมรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์ในทุกกรณี

  • บทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

การจัดการภาวะวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต BDMS จึงเร่งศึกษาและกำหนดมาตรการบริหารจัดการผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที สามารถปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย และ วางแผนฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้เร็วที่สุด

  • การตอบสนองอย่างทันท่วงทีของ BDMS ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
  • การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียของ BDMS ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่