การจูงใจและรักษาบุคลากร

หลักการและความสำคัญ

การจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสามารถสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด BDMS กำหนดแนวทางการจูงใจและรักษาบุคลากรโดยกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของพนักงานที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่สอดคล้องตามผลดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

BDMS กำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่ง และพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากขีดความสามารถหลัก (Core Competencies) ขีดความสามารถในการบริหารงาน (Leadership Competencies) และหน้าที่ตามตำแหน่งงาน โดยผลการประเมินจะใช้กำหนดแนวทางพัฒนาความสามารถของพนักงาน ซึ่ง BDMS กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและเพื่อพิจารณาผลตอบแทนและวางแผนการพัฒนาพนักงานในปีถัดไป ทั้งนี้ BDMS เชื่อว่าการประเมินพนักงานด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม จะชี้ให้เห็นโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพการงานและเป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจให้พนักงานผูกพันกับองค์กรได้

             

         

ศูนย์ออกกำลังกาย BeFit

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกาย BeFit เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิตเป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน”

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิตเป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน” จัดทำในปี 2562 เพื่อพัฒนาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ให้อยู่ในค่ามาตรฐานเนื่องจากค่า BMI ที่ไม่อยู่ในค่ามาตรฐานสะท้อนความเสี่ยงต่อโรคร้าย โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

โครงการ “BHQ Special Reward 2019”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดโครงการ “BHQ Special Reward 2019” ในปี 2562 ซึ่งเป็นโปรแกรมการให้รางวัลแก่พนักงานด้วยระบบคะแนน โดยพนักงานสามารถสะสมคะแนน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้อย่างหลากหลายตรงตามที่ตนเองต้องการ