การจูงใจและรักษาบุคลากร

การจูงใจและรักษาบุคลากร

การจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพจะสนับสนุนบริษัทให้คงความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด BDMS จึงกำหนดแนวทางการจูงใจและรักษาบุคลากร โดยพิจารณาแนวทางการประเมินผลงานของพนักงานที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ติดตามระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่สอดคล้องตามผลดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม BDMS ปี 2562

BDMS กำหนดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินช่วงกลางปีเพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการประเมินช่วงปลายปีเพื่อพิจารณาผลตอบแทนและวางแผนการพัฒนาพนักงานในปีถัดไป

 

 

ผลสำรวจความผูกพันของพนักงาน ปี 2562

ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานในกลุ่ม BDMS ปี 2562 ที่พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนามากที่สุดคือ การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ซึ่ง BDMS ได้พิจารณาดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสำรวจดังกล่าว เช่น โครงการ “BHQ Special Reward 2019” ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารผลการสำรวจกับพนักงานผ่านอีเมล์และเว็บไซต์ของบริษัท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สถิติการจ้างงานและออกจากงานของพนักงานในกลุ่ม BDMS ปี 2562

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ออกกำลังกาย BeFit

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกาย BeFit เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิตเป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน”

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิตเป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน” จัดทำในปี 2562 เพื่อพัฒนาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ให้อยู่ในค่ามาตรฐานเนื่องจากค่า BMI ที่ไม่อยู่ในค่ามาตรฐานสะท้อนความเสี่ยงต่อโรคร้าย โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

โครงการ “BHQ Special Reward 2019”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดโครงการ “BHQ Special Reward 2019” ในปี 2562 ซึ่งเป็นโปรแกรมการให้รางวัลแก่พนักงานด้วยระบบคะแนน โดยพนักงานสามารถสะสมคะแนน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้อย่างหลากหลายตรงตามที่ตนเองต้องการ