ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพจะเอื้อให้เกิดความภักดีต่อการใช้บริการในโรงพยาบาลและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรจากการรักษาและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และองค์กรยังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการส่งมอบบริการที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของลูกค้าและตรงตามความต้องการได้ BDMS เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางการแพทย์จึงกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและแนวทางการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ (Patient Experience)

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (Patient Experience) โดยประเมินจากความสม่ำเสมอของพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรในโรงพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วย ตั้งแต่ไม่เคยปฏิบัติ (คะแนน = 1) จนถึงปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ (คะแนน = 4) และคิดคะแนนแบบ Top Box Score อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมบริการในประเด็นที่ทำได้ดีและประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ผลการบริหารจัดการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

BDMS ตรวจติดตามและพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ที่ดำเนินกลยุทธ์และโครงการเพื่อสนับสนุนให้การให้บริการผู้ป่วยและลูกค้ามีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการและบุคลากร

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการพัฒนาความสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ โดยปรับปรุงพื้นที่ให้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เช่น ปรับปรุงบริเวณให้บริการลูกค้าต่างชาติ บริการวีซ่าเดินทาง และบริการท่องเที่ยว เป็นต้น

โครงการพัฒนาการสื่อสารของพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่กำหนดโครงการพัฒนาการสื่อสารของพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม เช่น อบรมวิธีการทักทายและการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยในเชิงรุก การบรรยายสรุปแนวทางให้บริการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ เป็นต้น