การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน

BDMS กำหนดให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานดำเนินงานตามนโยบายการจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการนำเข้าพลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมุ่งเน้นควบคุมการจัดการอาคาร

ผลการใช้พลังงานของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ปี 2562

 

 

 

 

 

 

โครงการเปลี่ยนหลอด LED

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอด LED ที่ห้องประชุมหลักของโรงพยาบาล เพื่อความสอดคล้องตามนโยบายการลดพลังงาน