การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ BDMS ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บูรณาการการจัดการความเสี่ยงตลอดการดำเนินธุรกิจและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Trends) โครงสร้างประชากร และวิทยาการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 

ดูรายละเอียดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพิ่มเติมที่นี่