การจัดการของเสียและของเสียอันตราย

การจัดการของเสียและของเสียอันตราย

BDMS กำหนดแนวทางและโครงการการจัดการของเสียและของเสียอันตรายสอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน BDMS บริษัทผู้รับเหมา และร้านค้า ในการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ผลดำเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ปี 2562

 

 

 

 

 

 

โครงการ Be Green

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่

โครงการ Be Green

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินโครงการ Be Green โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภายในลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดพลาสติกและนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle : 3R)