การกำกับดูแลองค์กร

การกำกับดูแลองค์กร

BDMS กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการกำกับดูแลองค์กรและภาพรวมคณะกรรมการบริษัท