ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ (BDMS Trauma Center of Excellence)

ศููนย์อุบัติเหตุของโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีจำนวน 45 แห่ง ประกอบด้วย เครือโรงพยาบาลกรุุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเปาโล และเครือโรงพยาบาลรอยัล ที่มีการจัดการเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ (Center of excellence : CoE) จำนวน 12 แห่ง ในปี 2019 และศูนย์อุบัติเหตุซึ่งให้การดูแลผู้บาดเจ็บแบบองค์รวม (Non CoE) จำนวน 33 แห่งในปี 2020 โดยศูนย์อุบัติเหตุทุกแห่งล้วนมีเป้าหมายและหลักสำคัญ คือ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกรายที่เข้ามารับการรักษาในศูนย์อุบัติเหตุจะต้องปลอดภัยจากภาวะคุกคามชีวิตและภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ

การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายการประสานความร่วมมือที่มุ่งเน้นให้ผู้บาดเจ็บมีความปลอดภัย ได้รับการดูแลที่ครอบคลุม รวดเร็วและครบถ้วนด้วยมาตรฐานสากล ทั้งในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล ด้วยการประสานความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการรักษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการอบรมของทีมผู้ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ การสังเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ

รายงานประจำปี 2019 – 2020 คลิก Trauma Annual Report 2019&2020

รายงานฉบับนี้ เป็นภาพสรุปการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของศูนย์อุุบัติเหตุทั้ง 45 แห่ง ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ผู้บาดเจ็บจากอุุบัติเหตุเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินการพักรักษาในโรงพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2019 และ 2020 โดยศูนย์อุบัติเหตุทั้ง 45 แห่งดังกล่าวมีการสื่อสารการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บด้วยแนวปฏิบัติเดียวกันที่พัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีการควบคุมคุณภาพการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บด้วยการประเมินการดูแลรักษาจากตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากล และบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระบบจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลในเครือบริษัท (BDMS trauma registry) โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ติดตามพัฒนาคุุณภาพการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บที่่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ช่วยให้ผู้บาดเจ็บจากอุุบัติเหตุ ศูนย์อุบัติเหตุทั้ง 45 แห่ง ของโรงพยาบาลในเครือบริษัทมีความปลอดภัย ฟื้นหายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังได้รับการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานสากล