ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ (BDMS Orthopedic Center of Excellence)


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ (BDMS Orthopedic Center of Excellence)
ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 2017 ตามนโยบาย ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับออร์โธปิดิกส์ ที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมพันธกิจด้านงานวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายก่อนที่นโยบายศูนย์แห่งความเป็นเลิศจะเริ่มต้นนำมาปฏิบัติ โดยใช้ชื่อโครงการว่า Orthopedic Network มีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งเป็นการประสานความสัมพันธ์กันทางวิชาการของแผนกออร์โธปิดิกส์ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีการเชิญตัวแทนแพทย์และพยาบาลออร์โธปิดิกส์ของทุกโรงพยาบาลมาประชุมร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูล  เพื่อวางแผนพัฒนางานคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยออร์ปิดิกส์ร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกปี

รายงานประจำปี 2563 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ คลิก Orthopedic Annual Report 2020