BDMS ได้รับการรับรอง ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก สวทช.

BDMS องค์กรด้านสุขภาพรายแรก ที่ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก สวทช.

 

นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพและผู้อำนวยการฝ่าย (การบริหารโครงการ) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รับมอบ “ใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS)”  จาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อรับรองว่า BDMS เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

BDMS นับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรายแรกที่ได้รับการรับรองนี้ ซึ่งจะสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยนำค่าใช้จ่ายในงานวิจัยไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบ self-declaration ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2567 (ระยะเวลา 3 ปี)

ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพ ฺBDMS เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนา และลงทุนกับงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น