BDMS ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) โดยทีมผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วช.) โดยผลการตรวจประเมินไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องและพบจุดแข็งของหน่วยงาน Strength of Organization อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูง มีการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ที่ชัดเจน ในการทำงานวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ BHRC Research Registry ที่สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้ดีขึ้น

จากการผ่านการตรวจประเมินดังกล่าว มีผลทำให้ BDMS สามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยนำค่าใช้จ่ายในงานวิจัยไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบ self-declaration ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2567  โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากสวทช. แสดงให้เห็นว่า BDMS เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม