โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแบ่งเป็นโครงการย่อยต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันของเด็กด้อยโอกาส การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นแก่มูลนิธิเด็กฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รวมถึงการพาเด็กพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการ โดยมีรายละเอียดโครงการย่อยดังนี้