โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เป็นโครงการที่รับอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสด้านการรักษาพยาบาลและตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบ    เร่งด่วน ในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ยากไร้รอรับโอกาสทางการรักษาอีกเป็นจำนวนมาก มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม  โดยรับอนุเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเร่งด่วน และด้อยโอกาสด้านการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน ให้ได้รับโอกาสด้านการรักษาอย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีตัวอย่างรายละเอียดดังนี้