โครงการกรีนเฮลท์

โครงการกรีนเฮลท์

โครงการ GreenHealth ประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อย โครงการ GreenHealth Care & Share ที่เน้นการมอบอุปกรณ์การพยาบาลมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานหรือของใหม่ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย และโครงการ GreenHealth @School ที่เน้นการสร้างห้องพยาบาล มอบยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การพยาบาล อุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอื่น ๆ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศไทย รวมถึงโครงการของ รพ.ในเครือที่จัดทำในนามโครงการ GreenHealth