เกี่ยวกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ “มูลนิธิเวชดุสิตฯ” ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นปณิธานแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพที่จะบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็น “สถานพยาบาลซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และความเมตตาปราณีมาบรรจบกัน” ซึ่งปณิธานดังกล่าวได้รับการตอกย้ำและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการให้บริการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จวบจนปัจจุบันนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเวชดุสิตฯ

 

 

 

สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ

  • อาคาร E ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
  • โทร 02-310-3071
  • โทรสาร 02-310-3255
  • อีเมล์ [email protected]